Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 73-79
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/05/2013

Ngày chấp nhận: 29/10/2013

 

Title:

Survey of Arsenic, Cadmium, Copper, Zinc content with dike contruction for flooding control in An Giang province

Từ khóa:

Arsen (As), Cadimi (Cd), đồng (Cu), kẽm (Zn), đê bao, An Giang

Keywords:

Arsen (As), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Zinc (Zn), Dike, An Giang

ABSTRACT

Study of ?Survey of Cu, Zn, Cd and As content inside dyke-systems in An Giang province? was carried out to assess heavy metal contents in different existing dyke-systems in An Giang province. Soil sample were collected inside full-dyke system (Kien An village), flood-flush practice dyke systems (Tan Hoa and Phu My village) and non-dyke system (Tan Trung village) in Autumn-Winter and Winter-Spring crop in An Giang province and were analysed Cu, Zn, Cd and As contents. The results showed that total and dissolved Cu contents were not different amongst the dyke systems and were 10.57-22.74 mg/Kg and 4.26-15.30 mg/Kg respectively for the both crops. The total Zn contents were not different the amongst dyke systems, while the dissolved Zn inside the the non-dyke system were higher (10.46-13.23 mg/Kg) (p<0.05) than other dyke systmes, especially flood-flush practice dyke systems (7.07-10.40 mg/Kg). The full-dyke system had the total Cd (0.48-0.63 mg/Kg) higher (p<0.05) than the flood-flush practice and non-dyke systems (0.29-0.51 mg/Kg). There was not different total As amongst the dykes (0.87-3.77 mg/Kg) in Winter-Spring crop and this As contents were not detected in full-dyke system. The embankment of the full-dyke systems has accumulated the total Cd contents in the soils.

TóM TĂ?T

?Nghiên cứu ?Khảo sát hàm lượng Cu, Zn, Cd và As ở các vùng đê bao kiểm soát lũ tỉnh An Giang? được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng kim loại nặng ở các vùng đê bao khác nhau. Các mẫu đất được thu được thu ở  vùng đê bao khép kín (Kiến An), đê bao xả lũ (Phú Mỹ và Tân Hòa) và vùng không đê bao (Tân Trung) ở vụ Thu Đông và Đông Xuân ở tỉnh An Giang và phân tích hàm lượng và phân tích Cu, Zn, Cd và As. Kết quả cho hấy hàm lượng Cu tổng số và hòa tan không khác biệt giữa các loại đê bao lần lượt 10,57-
22,74 mg/Kg và 4,26-15,30 mg/Kg ở cả hai vụ lúa. Hàm lượng Zn tổng số cũng không khác biệt giữa các loại đê bao (82,81-105,24 mg/Kg), trong khi Zn hòa tan ở vùng không đê bao (10,46-13,23 mg/Kg) cao hơn (p<0.05) vùng có đê bao khác, đặc biệt là vùng đê bao xả lũ (7,07-10,40 mg/Kg). Vùng đê khép kín có hàm lượng Cd tổng số  (0,48-0,63 mg/Kg) cao hơn vùng đê bao xả lũ và không đê bao (0,29-0,51 mg/Kg). Không có sự khác biệt hàm lượng As tổng số giữa các loại đê bao (0,87-3,77 mg/Kg) ở vụ Đông Xuân và không phát hiện hàm lượng As này ở vùng đê bao khép kín. Quá trình khép kín đê bao làm tích lũy hàm lượng Cd tổng số trong các tầng đất.

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 118-123
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...