Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 118-123
Tải về

Abstract

Nowadayss, An Giang province is faced with some problems such as: floods, acid sulfate soil and arsenic contamination in groundwater. Groundwater in this place was exploited for drinking water and irrigation by private tube-wells. The purpose of this study is to investigate the sources of arsenic in groundwater in An Phu district of An Giang province. Soil samples in An Phu district from different depths in holocene sediment layers and topsoil samples were collected for arsenic analysis.

The result showing that natural arsenic originates from Holocene sediments and widespread and concentrated in aquifers between 100-845ppm (tube-well). High arsenic in groundwaters was found in Holocene aquifers of between 15-36m depth along Hau river bank and srollbar. There is no evidence of widespread arsenic from industrial and agricultural. Arsenic concentrations high ranged from 20ppb?30ppb in topsoil at Khanh An commune where crops was irrigated by using depth well water.

Keywords: Arsenic, contamination, sediment, groundwater

Title: Investigating sources of arsenic contamination in groundwater in An Phu district, An Giang province

To?m tắt

Vâ?n đê? ô nhiê?m Arsen trong nươ?c ngâ?m va? a?nh hươ?ng cu?a no? lên sư?c kho?e con ngươ?i đang la? sư? quan tâm cu?a nhiê?u quô?c gia trên thê? giơ?i. Ơ? đô?ng bă?ng sông Cư?u Long (ĐBCSL), nguy cơ vê? ô nhiê?m Arsen đa? đươ?c ca?nh ba?o. An Phú là huyện biên giới của tỉnh An Giang, tiếp giáp với Campuchia, có trên 800 giếng khoan nhiê?m As. Nô?ng đô? Arsen trong ca?c tâ?ng trâ?m ti?ch được khảo sát đê?n đô? sâu 40m.  

Kê?t qua? phân ti?ch mâ?u đâ?t canh ta?c cho thâ?y không pha?t hiê?n Arsen trong đất ở như?ng vu?ng không sư? du?ng nươ?c ngâ?m đê? tươ?i. Tuy nhiên, ta?i như?ng vu?ng đang sư? du?ng giê?ng nươ?c ngâ?m nhiê?m Arsen đê? tươ?i cho cây trồng lại có nô?ng đô? Arsen trong tâ?ng đâ?t canh ta?c cao (33,45ppb). Kê?t qua? phân ti?ch ca?c mâ?u trâ?m ti?ch trong 3 lô? khoan đê?n đô? sâu 42m, cho thâ?y ha?m lươ?ng As, SO42- kha? cao trong tầng đất có sa cấu là thịt pha se?t, thịt pha ca?t mi?n ma?u xa?m xanh (69,01 đê?n 86,75ppb), thường ở độ sâu biến động từ 5 đến 36m. Không pha?t hiê?n thâ?y pyrite trong tâ?t ca? ca?c mâ?u trâ?m ti?ch ơ? trong 3 lô? khoan. Arsen trong vu?ng nghiên cư?u chu? yê?u tâ?p trung ở ca?c vu?ng ven sông, đô? sâu các giếng khoan biến động tư? 15m đê?n 36m. Nguô?n gây ô nhiê?m tư? trâ?m ti?ch biê?n ven bơ? có sa câ?u la? thịt pha ca?t mi?n i?t hư?u cơ ma?u xa?m xanh, va? không chư?a pyrite. Ca?c tâ?ng chư?a nươ?c ngo?t trong ca?c trâ?m ti?ch ca?t sông hiê?n ta?i thươ?ng không co? tâ?ng se?t ca?ch ly (tâ?ng ca?ch nươ?c). Nên nguy cơ nhiê?m mă?n trong đo? co? ca? Arsen tư? tâ?ng bên trên (đô?i vơ?i ca?c giê?ng > 60m) va? xung quanh (đô?i vơ?i giê?ng tư? 20-40m). Bươ?c đâ?u cho thâ?y, có nguy cơ lây nhiê?m Arsen va? nhiê?m mă?n tư? nươ?c ngâ?m va?o tâ?ng đâ?t canh ta?c ta?i ca?c vu?ng sư? du?ng nươ?c giê?ng nhiê?m Arsen đê? tươ?i tiêu.

Từ khóa: Arsen, ô nhiễm, nước ngầm, trầm tích

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 73-79
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...