Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 173-180
Tải về

ABSTRACT

The gene of malQ encoding 4-?-glucanotransferase (amylomaltase) is located in the malPQ operon of Escherichia coli K12. It has an open reading frame of 2082 nucleotides encoding 694 amino acid residues of a 72 kDa protein. In an effort to understand the function of this enzyme from E. coli, MalQ was overexpressed by constructing in pET29b. The optimal reaction condition of MalQ was at 37°C, in 200 mM sodium acetate buffer, pH 6.5.

Keywords: 4-?-glucanotransferase, amylomaltase, E. coli K12, malQ

Title: Cloning malQ from Escherichia coli K12 and Determination of Optimal Reaction Condition of MalQ

TóM TắT

Gen malQ giải mã enzym 4-?-glucanotransferase (amylomaltase) được định vị trong malPQ operon của Escherichia coli K12. Gen malQ có 2082 nucleotide mã hóa 694 amino acid hình thành protein có trọng lượng phân tử là 72 kDa. Để tìm hiểu đặc tính của enzym này từ E. coli, MalQ được biểu hiện bằng cách biến nạp trong vector pET29b. Điều kiện hoạt động tối thích của enzym MalQ được xác định ở nhiệt độ 37°C, pH 6.5 trong dung dịch sodium acetate 200 mM.

Từ khóa: 4-?-glucanotransferase, amylomaltase, E. coli K12, malQ

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...