Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 196-205
Tải về

ABSTRACT

Twenty one coccinellids from 5 subfamilies (Coccinellinae, Coccidulinae, Scymninae, Chilocorinae và Epilachninae) were recorded on five groups of plants (rice, vegetables, maize, fruit trees and ornamental plants) from April of 2004 to December of 2005 in CanTho city. The most important ones belong to Coccinellinae with seven species (Coccinella transversalis J.Poorani, Harmonia octomaculata Fabricius, Menochilus sexmaculatus Fabricius, Micraspis discolor Fabricius, Synonycha grandis Thunberg, Anisolemnia dilatata Fabricius, Coelophora saucia Mulsant). Among 21 species recorded,  the most common ones are Coccinella transversalis J., Menochilus sexmaculatus F., Micraspis discolor F..

Keywords: Ladybird beetle, diversity, richness, plants, Cantho

Title:  Diversity and richness of Coccinellids on some tree in Cantho city

TóM TắT

Đề tài được thực hiện trên 5 nhóm cây trồng (lúa, rau, bắp, cây ăn trái, cây hoa)  từ tháng 4/2004 đến tháng 12/2005. Kết quả ghi nhận có 21 loài bọ rùa thuộc 5 phân họ Coccinellinae, Coccidulinae, Scymninae, Chilocorinae và Epilachninae. Hầu hết các loại bọ rùa  thiên địch thuộc phân họ Coccinellinae, với 7 loài (Coccinella transversalis J.Poorani, Harmonia octomaculata Fabricius, Menochilus sexmaculatus Fabricius, Micraspis discolor Fabricius, Synonycha grandis Thunberg, Anisolemnia dilatata Fabricius, Coelophora saucia Mulsant). Trong 21 loài phát hiện, ba loài Coccinella transversalis J., Menochilus sexmaculatus F., Micraspis discolor F.  hiện diện phổ biến nhất.

Từ khóa: Bọ rùa, đa dạng, phong phú, cây trồng, Cần Thơ 

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 170-178
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...