Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24a (2012) Trang: 290-298
Tải về

ABSTRACT

The objectives of this study were to select the Gac variety which has high fruit yield and lycopene content for medicine production. Experiment was executed with three Gac varieties growing on alluvial soil Eutric-Haplic-Gleysol in experimental area of Can Tho University. Results showed that three Gac varieties had a period of fruit development of 82-109days. Fruit weight was in a range of 1.08?1.46 kg and fruit yield of 7.8?12.5 tons.ha-1. OMC variety had highest fruit yield. Beta-carotene content was 133,3?764,3 ?g.g-1 fresh meat fruit, OMX variety had highest ?-carotene  content, 764,3 ?g.g-1 while  lycopene content of three varieties was about the same, 840?1223 ?g.g-1. OMC variety which had highest fruit yield and relative high lycopene content, can be selected for cultivation in large area for medicine product. OMX variety which had high  ?-carotene  content can be a good variety for a product related to ?-carotene.

Keyswords: Gac variety, fruit yield, lycopene, b-carotene

Title: Fruit yield and fruit quality of three varieties of Gac (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) grown on alluvial soil

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm chọn ra dòng gấc có năng suất cao và hàm lượng lycopene cao cho phát triển cung cấp nguyên liệu cho sản xuất dược phẩm. Thí nghiệm được thực hiện với ba dòng gấc được trồng trên đất phù sa Eutric-Haplic-Gleysol, tại Khu II Đại học Cần Thơ. Đặc tính nông học, năng suất, hàm lượng beta-carotene, lycopene trong màng cơm hạt được ghi nhận. Kết quả nghiên cứu cho thấy ba dòng gấc sinh trưởng tốt có thời gian phát triển trái 82?109 ngày, trọng lượng trái khoảng 1,08?1,46 kg và năng suất đạt được 7,8?12,5 tấn.ha-1, trong đó dòng OMC có trọng lượng trái, năng suất cao nhất 12,5 tấn.ha-1. Hàm lượng beta-carotene ở ba dòng biến động trong khoảng 133,3?764,3 ?g.g-1 cơm tươi, dòng OMX có hàm lượng ?-carotene 764,3 ?g.g-1 cao nhất. Lượng lycopene trong ba dòng biến động 840?1223 ?g.g-1 cơm tươi, không khác biệt ý nghĩa. Dòng OMC có năng suất cao, hàm lượng lycopene khá, do đó được đề nghị là giống có triễn vọng phát triển trên diện tích rộng trong sản xuất. Sản xuất dược phẩm liên quan đến beta-carotene thì dòng OMX thích hợp cho canh tác.

Từ khóa: Dòng Gấc, Năng suất trái, lycopene, b-carotene

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...