Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 1-6
Tải về

ABSTRACT

The reaction of catfish fat based methyl esters with triethanolamine in the presence of sodium methoxide as a catalyst resulted in the formation of a mixture of di- and triesteramines. Quaternization of the formed tertiary amines was accomplished using dimethyl sulfate as the methylating agent to give the corresponding esterquat. This type of cationic surfactant proved to possess good emulsifying properties. Epoxidation of the C=C positions in hydrocarbon chains of unsaturated fatty acid using HCOOH/H2O2 system led to a clear improvement in the surface activity of the produced surfactant, mostly due to the change in the product water solubility. The structures of the synthesised cationic surfactants have been fully characterized based on modern spectrometry methods.

Keywords: surfactants, biodegradability, fatty acid, vegetable oils, esterquat

Title: Synthesis of cationic surfactants from catfish fat

TóM TắT

Phản ứng giữa methyl ester của các acid béo có trong mỡ cá basa với triethanolamine sử dụng CH3ONa làm chất xúc tác tạo ra hỗn hợp gồm mono- và diesteramine. Methyl hóa hỗn hợp esteramine sử dụng tác nhân methyl hóa là (CH3)2SO4 tạo ra sản phẩm esterquat. Loại chất hoạt động bề mặt cation này thể hiện khả năng tạo nhũ rất tốt. Bằng phương pháp epoxy hóa các vị trí C=C trên khung sườn carbon của các acid béo chưa no có trong mỡ cá, khả năng tạo nhũ của sản phẩm chất hoạt động bề mặt được cải thiện rõ rệt, chủ yếu do sự thay đổi độ tan trong nước của sản phẩm. Cấu trúc các chất hoạt động bề mặt được xác nhận dựa vào các phương pháp phổ nghiệm hiện đại.

Từ khóa: chất hoạt động bề mặt, tính phân hủy sinh học, acid béo, dầu thực vật, esterquat

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...