Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 136-140
Tải về

ABstract

A PCR protocol to detect Aeromonas hydrophila infection in kidney of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) was optimized. The forward primer AeroFd and reverse primer AeroRs were used to amplify Aerolysin gene of A. hydrophila with a PCR product of 209 bp (Panangala et al., 2007). The lower detection limit was 100 pg extracted DNA from striped catfish kidney. The diagnostic sensitivity and specificity of the PCR was evaluated with common bacterial isolates in aquaculture including Vibrio alginolyticus, V. harveyi, Edwardsiella ictaluri, Escherichia coli, Pseudomonas putida. The PCR appears to be useful for rapid and sensitive detection of A. hydrophila in infected striped catfish with much less time being used when compared to biochemical tests.

Keywords:  Aeromonas hydrophila, Pangasianodon hypophthalmus, PCR, diagnosis

Title: Study on application of PCR protocol for detection of Aeromonas hydrophila infection in kidney of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

TóM TắT

Qui trình PCR phát hiện vi khuẩn Aeromonas hydrophila nhiễm trên thận cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) được thực hiện và chuẩn hóa. Trong qui trình này mồi xuôi AeroFd và mồi ngược AeroRs được sử dụng để khuếch đại gen Aerolysin của A. hydrophila với sản phẩm PCR là 209 bp (Panangala et al., 2007). Độ nhạy của qui trình là 100 pg DNA chiết tách từ thận cá tra. Tính đặc hiệu của qui trình được kiểm tra với vi khuẩn phổ biến trong thủy sản là Vibrio alginolyticus, V. harveyi, Edwardsiella ictaluri, Escherichia coli, Pseudomonas putida. Qui trình có thể ứng dụng để phát hiện nhanh và nhạy A. hydrophila nhiễm trên cá tra so với phương pháp sinh hóa truyền thống.

Từ khóa: Aeromonas hydrophila, Pangasianodon hypophthalmus, PCR, chẩn đoán

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...