Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 91-96
Tải về

ABstract

The study was carried out to develop a multiplex RT-PCR protocol for simultaneous detection of WSSV and IHHNV black tiger shrimp Penaeus monodon and to control false negative by detecting shrimp endogenous ?-actin gene. Based on PCR protocols to detect WSSV from OIE (2006), IHHNV from Yang et al., 2006 and RT-PCR protocol to detect b-actin endogenous gene from Oanh (2008), two mPCR protocol were developed including: (1) protocol for stimultaneous detection of WSSV and ?-actin which PCR product of 1447 bp (WSSV) and 216 bp (?-actin) (Tran Nguyen Diem Tu, 2008) and (2) protocol for stimultaneous detection of IHHNV and ?-actin with PCR product of 703 bp (IHHNV) and 216 bp (?-actin) (Duong Thi Kim Loan, 2009). From these results, protocol for stimultaneous detection of WSSV, IHHNV and b-actin were developed and optimized. This mPCR protocols has a practical application by using internal control ?-actin and  reduced cost and save time as two viruses will be detected in a single PCR reaction.

Keywords: Penaeus monodon, mPCR, WSSV, IHHNV, b-actin

Title: Development Development of multiplex PCR protocol for simultaneous detection of white spot syndrome virus and infectious hypodermal hematopoietic necrosis virus in black tiger shrimp (Penaeus monodon) by using ?eta-actin gene as internal control

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm phát triển và xác định khả năng ứng dụng qui trình mPCR phát hiện đồng thơ?i WSSV, IHHNV trên tôm su? (Penaeus monodon) và kiểm soát kết quả âm tính giả bằng cách khuếch đại gen nội sinh ?-actin của tôm. Trên cơ sở qui trình PCR pha?t hiê?n WSSV theo OIE (2006), qui tri?nh PCR pha?t hiê?n IHHNV theo Yang et al. (2006) và qui trình RT-PCR phát hiện gen b-actin ở tôm của Oanh (2008), hai qui trình mPCR được phát triển gồm (1) qui trình phát hiện đồng thời WSSV và gen ?-actin cho kết quả đồng thời hai vạch ở vị trí 1447 bp (WSSV) và 216 bp (?-actin) (Trâ?n Nguyê?n Diê?m Tu?, 2008) và (2) qui trình phát hiện đồng thời IHHNV và gen ?-actin cho kết quả đồng thời hai vạch ở vị trí 703 bp (IHHNV) và 216 bp (?-actin) (Dương Thi? Kim Loan, 2009). Trên cơ sở kết quả đạt được, qui trình mPCR phát hiện đồng thời WSSV, IHHNV và gen b-actin được thực hiện và tối ưu hóa. Kết quả cho thấy qui trình có khả năng ứng dụng tốt với việc sử dụng gen ?-actin làm nội chuẩn trong xét nghiệm vi-rút ở tôm bằng phương pháp PCR đồng thời giảm được chi phí xét nghiệm khi phát hiện đồng thời WSSV và IHHNV.

Từ khóa: Penaeus monodon, mPCR, WSSV, IHHNV, b-actin

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 148-154
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 153-159
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...