Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 37-43
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/04/2013

Ngày chấp nhận: 19/08/2013

 

Title:

Identification of a liquid level control system

Từ khóa:

nhận dạng hệ thống, hệ điều khiển mức, hệ bồn đơn

Keywords:

System identification, level control system, single tank system

ABSTRACT

This paper presents a method of parameters identification for the Gunt-Hamburg RT010 Liquid Level Control Unit based on a certain mathematical model of the single tank system. From the identified parameters, we can establish a computer-based model to reflect the real system. Controllers can be designed quickly based on the model which aids to reduce time and cost for tuning the controllers, and avoid damage to equipment. The study used MATLAB/simulink to conduct data collection, identification and system simulation. Identified model was tested online with the real system. The experimental results showed that the data fitting was above 80% and the model could reflect the behavior of equipment.

TóM TắT

Bài báo mô tả phương pháp nhận dạng tham số mô hình hệ điều khiến mực chất lỏng RT010 của hãng Gunt ? Hamburg dựa theo phương trình toán đã biết về hệ bồn đơn. Từ các tham số nhận dạng được, ta có thể xây dựng một mô hình toán trên máy tính nhằm phản ánh hệ thống thực. Việc xây dựng các bộ điều khiển có thể tiến hành nhanh chóng trên mô hình, giúp giảm thời gian, chi phí thiết kế và tránh hư hại đến thiết bị thực. Nghiên cứu này sử dụng phần mềm MATLAB/Simulink để tiến hành thu thập dữ liệu, nhận dạng và mô phỏng hệ thống. Mô hình kết quả được so sánh trực tuyến với thiết bị thực. Kết quả thực nghiệm cho thấy độ khớp của dữ liệu đạt được trên 80% và chứng tỏ mô hình toán đã phản ánh được hành vi của thiết bị thực.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...