Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 347-359
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 38-46
Tải về
161 (2013) Trang: 139
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản (số 161/2013; ISSN 1859-1175) Trang 139-145
203 (2012) Trang: 78
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Climate Change Adatation …
148 (2012) Trang: 82
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Thương mại thủy sản
9 (2012) Trang: 68
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: VietFish
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Chương trình cải thiện nuôi tôm …
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: RSCIP
1 (2011) Trang: 554
Tạp chí: Nghề cá sông Cửu Long
(2011) Trang:
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2010) Trang:
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí:
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...