Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 347-359
Tải về

ABSTRACT

This paper is aimed to analyze and to compare the technical-economic indicators as well as the perception of the farmers of common black tiger (Penaeus monodon) shrimp and organic one in Camau province ? the biggest shrimp producer ofVietnam.. The results show that growing-out organic shrimp had some advantages such as better profit, diversification of aquatic products, and less negative effects on the environments than the other farming of black tiger shrimp in the area. More over, the farming of organic shrimp has positive impacts on the natural aquatic resources and mangrove ecosystems. The organic shrimp industry, therefore, has a good opportunity to develop. Major solutions for a further development of the organic black tiger shrimp in the study area are sugested as follows: (i) more appropriate planning of shrimp farming area in order to reduce the negative impacts on the environment or the impacts from the surrounding shrimp farming areas; (ii) more supportive policies to encourage the development of organic shrimp industry, the investment should be synchronized to all of the segments of the industry; (iii) better training on the technical aspects following the organic farming techniques, to both the reproduction and the growing-out activities; (iv) small organic shrimp also need to be traded; and (v) better marketing activities, especially advertisement and market promotion in order to expand the markets for organic shrimp. In addition, it is also important to conduct further studies on the rate of mangroves/total farm area as well as the appropriate exploitation of shrimp broodstock, and the diversification of aquatic species for farming systems of organic shrimp.

Keywords: Common shrimp, organic shrimp, hatchery, grow-out

Title: Organic black tiger (Penaeus monodon) shrimp in Camau

TóM TắT

Bài viết này tập trung phân tích và so sánh các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật cũng như nhận thức của người nuôi tôm sú (Penaeus monodon) ở Cà Mau ? tỉnh sản xuất tôm lớn nhất của Việt Nam, bao gồm cả tôm sú nuôi theo kỹ thuật thông thường và tôm sinh thái. Kết quả nghiên cứu cho thấy nuôi tôm sú sinh thái có những lợi thế như: hiệu quả kinh tế cao, giúp đa dạng sản phẩm thủy sản và ít rủi ro hơn cũng như không gây tác động xấu tới môi trường so với các mô hình nuôi tôm thông thường. Đồng thời, nuôi tôm sinh thái có tác động tích cực tới nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái rừng ngập mặn. Ngành hàng tôm sinh thái có cơ hội phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Các giải pháp cơ bản sau đây được đề xuất nhằm giải quyết những khó khăn chủ yếu để phát triển ngành hàng tôm sú sinh thái ở địa bàn nghiên cứu: (i) quy hoạch lại các vùng nuôi tôm, nhất là tôm sinh thái hợp lý hơn để giảm tác động xấu tới môi trường và ảnh hưởng bất lợi từ các vùng nuôi lân cận; (ii) tăng thêm các chính sách khuyến khích phát triển ngành hàng tôm sinh thái, đầu tư phát triển đồng bộ các phân đoạn của cả ngành hàng; (iii) tăng cường tập huấn kỹ thuật theo quy trình tôm sinh thái, cả sản xuất giống và nuôi; (iv) tổ chức thu mua tôm sinh thái nên mua cả tôm có kích cỡ nhỏ; và (v) tăng cường công tác quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường cho các sản phẩm tôm sinh thái. Ngoài ra, cần nghiên cứu thêm về tỷ lệ rừng/tổng diện tích nuôi thích hợp cũng như vấn đề khai thác hợp lý nguồn tôm bố mẹ tự nhiên và đa dạng giống loài thủy sản trong khu vực nuôi.

Từ khóa: Tôm thông thường, tôm sinh thái, sản xuất giống, nuôi thương phẩm

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 38-46
Tải về
161 (2013) Trang: 139
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản (số 161/2013; ISSN 1859-1175) Trang 139-145
203 (2012) Trang: 78
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Climate Change Adatation …
148 (2012) Trang: 82
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Thương mại thủy sản
9 (2012) Trang: 68
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: VietFish
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Chương trình cải thiện nuôi tôm …
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: RSCIP
1 (2011) Trang: 554
Tạp chí: Nghề cá sông Cửu Long
(2011) Trang:
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2010) Trang:
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí:
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...