Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 1-10
Tải về

ABSTRACT

This paper aims to elaborate the development in the Vietnamese Communist Party?s awareness of the strategy of great national unity in the cause of national renovation from the sixth Session (12/1986) to the tenth Session (4/2006). The main focus of the article is also on the conference resolutions: ?The Resolution 8B on the reformation of the Party?s public tasks and the reinforcement of the Party?s ever-lasting relations with people?, the seventh Conference Resolution of the seventh Session (4/1993), the seventh Conference Resolution of the nineth Session (1/2003), and the seventh Conference Resolution of the tenth Session (8/2008). On that basis, the writer wishes to reconfirm the great achievements of the Party and point out some of the drawbacks to be resolved so as to effectively put into practice the actual fact of the Party?s great national unity in the modern times.

Keywords: Block of great national unity, renovate

Title: The development in the Vietnamese Communist Party?s awareness of the strategy of great national unity in the cause of national renovation

TóM TắT

Bài viết tập trung làm rõ sự phát triển trong nhận thức của Đảng về chiến lược đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới từ Đại hội VI (12/1986) đến Đại hội X (4/2006). Đặc biệt là những Hội nghị chuyên đề như: Nghị quyết 8B về ?Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân?, Nghị quyết 07 khóa VII (11-1993), Hội nghị lần thứ bảy Khóa IX (01- 2003) của Đảng, Hội nghị lần thứ bảy Khóa X (8-2008). Trên cơ sở đó, khẳng định những thành tựu, hạn chế và rút ra kinh nghiệm nhằm thực hiện có hiệu quả hơn chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Đảng trong sự nghiệp đổi mới.

Từ khóa : Đại đoàn kết dân tộc, đổi mới

Các bài báo khác
(2017) Trang: 36-43
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Khoa học - Vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...