Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 36-43
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Khoa học - Vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
Liên kết:

Vận dụng những nhận thức mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từ Đại hội VI đến Đại hội XII của Đảng trong giảng dạy  mônnhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Các bài báo khác
Số 13 (2010) Trang: 1-10
Tải về
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...