Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 105-114
Tác giả: Đặng Văn Sơn
Tải về

ABSTRACT

The result of research identified 152 species, 116 genera, 62 families of 4 tracheophyte phyla: Bryophyta phylum, Lycopodiophyta phylum, Polypodiophyta phylum and Magnoliophyta phylum. In there, 57 species are useful as medicament, fruit-tree, ornament,?and three habitats in survey area (habitat with natural flora, habitat with the flora of farming land and habitat with the flora of land tenure).

Keywords: Biodiversity of the flora in Con Au, the composition of flora, the habitats  of     flora, useful flora,  flora

Title: Biodiversity of the flora in Con Au, Can Tho city

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu đa dạng sinh học thực vật vùng Cồn ấu, thành phố Cần Thơ đã ghi nhân được 152 loài với 116 chi, thuộc 62 họ được xếp vào 4 ngành thực vật bậc cao có mạch là: ngành Rêu, ngành Thông đá, ngành Dương xỉ  và ngành Ngọc lan, trong đó có 57 loài có công dụng như làm thuốc, ăn quả, làm cảnh,? và 3 kiểu sinh cảnh thực vật (sinh cảnh thực vật tự nhiên, sinh cảnh thực vật trên đất canh tác và sinh cảnh thực vật trên đất thổ cư).

Từ khóa: Đa dạng thực vật vùng Côn ấu, thành phần loài thực vật, các sinh cảnh thực vật, thực vật có ích, thực vật

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...