Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 10-18
Tải về

ABSTRACT

This study was conducted to aim at improving the post-harvest quality and extending the storage life of ?Hong? mandarin in order to reduce a retaining matured fruits on the tree and decrease post-harvest losses. The experiment was carried out Lai Vung district, Dong Thap province. After the fruits reaching a full mature, they were harvested, stored and chemically analyzed at the lab of Plant Physiology, CanthoUniversity, from 1/2004 to 6/2004. The results showed that treatment with GA3 at concentration of 10-20 ppm as pre-harvest sprays two months before harvesting effectively delayed fruit ripening, prolonged their storage life up to four weeks in ambient condition (28°C, 68% RH), and the quality of treated fruit was still acceptable. GA3 at concentration of 10-20 ppm also induced more shining fruit, high color value, low weight loss ratio, and almost stable of quality indexes throughout the post-harvest storage.

Keywords: ?Hong? mandarin, calcium chloride, gibberellic acid, preharvest spray, fruit quality, fruit shelf life

Title:  Effect of calcium chloride and gibberellic acid as preharvest sprays on the quality and shelf life of ?Hong? mandarin (Citrus reticulata Blanco cv. Hong)

TóM TắT

Nhằm tìm ra biện pháp nâng cao phẩm chất, kéo dài thời gian tồn trữ trái quít Hồng để có thể rút ngắn thời gian ?neo? trái trên cây đồng thời giảm bớt hao hụt sau thu hoạch. Thí nghiệm đã được thực hiện tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó thu mẫu về tồn trữ và theo dõi một số chỉ tiêu phẩm chất sau thu hoạch tại Phòng thí nghiệm Sinh Lý Thực Vật, trường Đại học Cần Thơ, từ 1/2004 đến 6/2004. Kết quả được ghi nhận như sau: xử lý GA3 10-20 ppm ở 2 tháng trước thu hoạch có tác dụng trì hoãn tiến trình chín, kéo dài thời gian tồn trữ trái đến 4 tuần trong điều kiện phòng thí nghiệm (nhiệt độ 28°C, ẩm độ 68%) mà chất lượng vẫn chấp nhận được. GA3 10-20 ppm cũng giúp trái bóng sáng hơn, trị số màu sắc trái luôn ở mức cao, tỷ lệ hao hụt trọng lượng trái ở mức thấp, phẩm chất trái bên trong luôn ổn định trong suốt thời gian tồn trữ.

Từ khoá: Quít Hồng, Calcium chloride, gibberellic acid, xử lý trước thu hoạch, phẩm chất trái, thời gian tồn trữ

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 1-10
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 19-28
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...