Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 19-28
Tải về

ABSTRACT

Improving the peel colour of ?Hong? mandarin is, important to enhance an appearance and consequently its commercial value.  The experiment was arranged in a randomized complete block design with five treatments (control, 25, 50, 100 and 200 ppm ethephon) and  three replications, each replication equal to one tree. Two weeks before harvesting, treatments were sprayed with ethephon.  When ripening, fruits were harvested and stored in Plant Physiology laboratory, Cantho University, from December 2004 to March 2005.  The results showed that treatment with 100 ppm ethephon degreened effectively ?Hong? mandarin peel.  Furthermore, the treatment with 100 ppm ethephon had almost no effect on the fruit quality indexes (e.g., 0Brix, total sugar content, pH, vitamin C content) and extended  the postharvest shelf life of ?Hong? mandarin.

Keywords: ?Hong? mandarin, ethephon, preharvest spray, improvement of peel color

Title: Effect of ethephon as preharvest spray on the improvement of peel color and shelf life of  ?Hong? mandarin (Citrus reticulata Blanco cv. Hong)

TóM TắT

Việc cải thiện màu sắc vỏ  trái Quýt Hồng là rất cần thiết nhằm nâng cao giá trị thương phẩm và đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.  Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với năm nghiệm thức (đối chứng, 25, 50, 100 và 200 ppm ethephon) và ba lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là một cây, các nghiệm thức được xử lý ở thời điểm 2 tuần trước khi thu hoạch.  Khi trái đạt độ chín thu hoạch, mẫu được thu về tồn trữ tại Phòng thí nghiệm Sinh Lý Thực Vật, Trường Đại học Cần Thơ, từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 3 năm 2005.  Kết quả cho thấy, nghiệm thức ethephon 100 ppm có tác dụng làm biến đổi màu xanh vỏ trái Quýt Hồng thành màu vàng đồng rất tốt.  ở nồng độ ethephon 100 ppm cũng ít ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu phẩm chất (0Brix, hàm lượng đường tổng số, pH, vitamin C) và đảm bảo được thời gian tồn trữ sau thu hoạch.

Từ khoá: Quýt Hồng, ethephon, xử lý trước thu hoạch, cải thiện màu sắc vỏ trái

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 1-10
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 10-18
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...