Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 151-160
Tải về

abstract

Four treatments were (1) Foliar application of Thiourea (0.5%) in November; (2) Foliar application of Thiourea (0.5%) in August; (3) Paclobutrazol was applied to soil in May and Thiourea (0.5%) was sprayed in August; (4) Paclobutrazol was applied to soil in May and Thiourea (0.5%) was sprayed in November. Paclobutrazol was applied at concentration of 1 g a.i. for 1 m of the canopy diameter. The results showed that, without chemical application for flower induction Chau Hang Vo mango did not flower in off - season. Application of Paclobutrazol to soil in May then spraying Thiourea (0.5%) in August induced flowering 5 times compared with application of Thiourea alone in August. So that the yield of mango of treatment 4 was higher than that of treatment 2 about 7 times. The  yield of mango in off - season was only 57% the yield of on - season.

Keywords:  Chau Hang Vo, Paclobutrazol, Thiourea.

Title: Effect of Paclobutrazol and Thiourea on off ? season  flowering induction of ?Chau Hang Vo? mango.

Tóm tĂ?t

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại. Có 4  nghiệm thức bao gồm: (1) phun Thiourea nồng độ 0,5% vào tháng 11; (2) phun Thiourea nồng độ 0,5% vào tháng 8; (3) phun Thiourea 0,5% vào tháng 8 sau khi tưới Paclobutrazol ở tháng 5; (4) phun Thiourea 0,5% vào tháng 11 sau khi tưới Paclobutrazol ở tháng (5). Paclobutazol được tưới vào đất với liều lượng 1 g a.i./m đường kính tán. Kết quả thí nghiệm cho thấy, xoài Châu Hạng Võ không ra hoa trong mùa nghịch nếu không dùng hóa chất xử lý ra hoa. Phun Thiourea đơn thuần ở nồng độ 0,5% vào tháng 8 đã kích thích xoài Châu Hạng Võ ra hoa trái vụ, nhưng tỷ lệ đọt ra hoa chỉ bằng khoảng 1/5 so với biện pháp có tưới thêm trước đó 3 tháng chất Pacloputrazol ở nồng độ 1 g a.i./1 m đường kính tán. Năng suất vụ nghịch của nghiệm thức có tưới Pacloputrazol cao hơn biện pháp xử lý đơn thuần Thiourea gấp 7 lần.  Năng suất vụ nghịch chỉ đạt khoảng 57% năng suất của vụ thuận .

Tư? kho?a:  Châu Hạng Võ, Paclobutrazol, Thiourea.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...