Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 151-156
Tải về

ABSTRACT

From the n-butanol extract of dried Artichoke (Cynara scolymus L.) flowers, one flavonoid (apigenin-7,4?-dimethyl ether) and one sterol glycoside (?-sitosterol-3-O-?-glucopyranoside) were isolated.   The structures were eluciated by modern spectrometric methods: 1H-NMR, 13C-NMR, COSY, HMBC, HSQC, DEPT and MS.

Keywords: Cynara scolymus L., Artichoke,  flavonoid,  sterol

Title: Study on the chemical compositions of Artichoke flowers  in Da Lat

TóM TắT

Từ cao chiết n-butanol của hoa khô actisô trồng tại Đà Lạt, một flavonoid và một sterol glycoside đã được cô lập.  Cấu trúc của hai hợp chất trên được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như: phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng. Hai hợp chất đó là apigenin-7,4'-dimethyl ether và ?-sitosterol-3-O-?-glucopyranoside.

Từ khóa: Cynara scolymus L., Artichoke,  flavonoid,  sterol

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...