Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 147-150
Tải về

ABSTRACT

One flavonoid cynaroside (luteolin-7-O-b-glucopyranoside) was isolated from the ethyl acetate extract of dried Artichoke (Cynara scolymus L.) fresh leaves which is planted in Da Lat.  The structure was eluciated by modern spectrometric methods: 1H-NMR,13C-NMR, COSY, HMBC, HSQC, DEPT and MS.

Keywords: Cynara scolymus L.,  Artichoke,  flavonoid

Title:  Study on the chemical compositions of Artichoke leaves in Da Lat

TóM TắT

Một flavonoid đã được tìm thấy trong cao chiết ethyl acetate của lá actisô được trồng tại Đà Lạt.  Cấu trúc của flavonoid này được định danh bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như: phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng.  Hợp chất đó  là luteolin-7-O-b-glucopyranoside.

Từ khóa: Cynara scolymus L.,  Artichoke,  flavonoid

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...