Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 74-83
Tải về

ABSTRACT

The effect of four kinds of calcium fertilizer CaO, CaCO3, CaSO4 and Ca(NO3)2 and 4 levels of calcium 0, 10, 20 and 40 kg Ca/ha on grain yield of grounnut (Arachis hypogaea L.) ? the local variety ?dau Vo or dau Tau? ? was evaluated in Long Son village, Cau Ngang district, Tra Vinh province in the seasons of Winter-Spring (2002). The objectives of the experiment were finding the appropriate kind and level of calcium to effect the grain yield on the sandy soils.

The result shows that grain yield increases significantly when calcium was applied.  To compare with control treatment (without Ca application) amount range of calcium fertilizer from 20 to 40 kg Ca/ha gave the best result.  Among four kinds of calcium fertilizer, CaSO4 showed much better than CaO, CaCO3 and Ca(NO3)2. Ca(NO3)2 was good when applied 10 kg calcium/ha, if increasing calcium rate higher than 40 kg/ha the grain yield will decrease.

Keyword: Grounnut, calcium

Title: The effect of  calcium fertilizer  on grain yield of grounnut (Arachis hypogaea L.) ? the local variety ?dau Vo or dau Tau? ? was evaluated in Tra Vinh province

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...