Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24a (2012) Trang: 17-28
Tải về

ABSTRACT

The research results showed that the quality of surface water was polluted by organic matter. Particularly, the coliform parameters was drastically over Vietnamese Standards for surface water quality from 3 to 60 times; the concentrations of COD, TSS, N-NH4+, and N-NO2- exceeded from 1 to 4,5 times; DO value is lower than the Vietnamese Standards. There were 14 species that belong to six classes such as Polychaeta, Oligochaeta, Bivalvia, Amphipoda, Gastropoda and Insecta. The density and biomass of benthic invertebrates ranged from 20 to 370 individuals/m2 and from 0,756 to 11,275 g/m2 respectively. The ASPT biological index was in ranged of 2,5 - 4,75. It is indicated that in any position with the high organic matter in the sediment will have high od density and biomass of benthic invertebrates.

Keywords: Surface water pollutions, species compositions, individual numbers, benthic organisms, bottom sediments

Title: Water physio-chemical characteristics and Benthic-macroinvertebrate at Mai Dam canal in Phu Huu A industrial zone, Chau Thanh district, Hau Giang province

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường nước mặt tại khu vực nghiên cứu bị ô nhiễm hữu cơ. Đặc biệt hàm lượng Coliform vượt quy chuẩn Việt Nam  từ 3 đến 60 lần; các chỉ tiêu COD, TSS, N-NH4+, N-NO2- vượt quy chuẩn Việt Nam từ 1 đến 4,5 lần, chỉ tiêu DO thấp hơn quy chuẩn Việt Nam. Đã phát hiện được 14 loài động vật đáy thuộc 6 lớp Polychaeta, Oligochaeta, Bivalvia, Amphipoda, Gastropoda và Insecta. Số lượng cá thể và sinh khối động vật đáy biến động lần lượt trong khoảng 20 - 370 cá thể/m2 và       0,756 g/m2 - 11,275 g/m2. Chỉ số sinh học ASPT dao động trong khoảng 2,5 đến 4,75. Những điểm thu mẫu có hàm lượng hữu cơ trong bùn đáy cao thì số lượng cá thể và sinh khối động vật đáy cao.

Từ khóa: Ô nhiễm nước mặt, thành phần loài, số lượng cá thể, động vật đáy, bùn đáy

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...