Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
54 (2018) Trang: 15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Liên kết:

Đóng góp bậc một vòng từ boson W vào tỷ lệ rã riêng phần của boson Higgs H→γγ  được tính toán trong phạm vi Mô hình chuẩn bằng cách sử dụng chuẩn unitary và một kỷ thuật mới được đưa vào gần đây. Chúng tôi sẽ chỉ ra rằng việc tính toán được trình bày qua các bước đơn giản và rõ ràng không có trong các nghiên cứu gần đây [1]. Kết quả của chúng tôi được sử dụng để xác nhận đồng nhất thức Ward xuất hiện do quá trình rã có các trạng thái cuối là photon. Kết quả cũng được sử dụng để tính đóng góp của boson chuẩn mang điện nặng vào biên độ rã của boson Higgs tựa Higgs Mô hình chuẩn h01 →γγ trong một mô hình mở rộng của Mô hình chuẩn. Từ nghiên cứu này chúng tôi chỉ ra rằng đóng góp của boson chuẩn mang điện ảnh hưởng đáng kể đến vùng không gian tham số được phép khi có tính đến các dữ liệu thực nghiệm rã H→γγ.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...