Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
27 (2021) Trang: 61-73
Tạp chí: VNU Journal of Science: Mathematics – Physics

In this paper, a new version of 3-3-1-1 model was proposed to solve the Landau pole problem of the previous versions. The masses of fermions where the masses of active neutrinos are generated through the seesaw mechanism, are calculated in detail. All the Higgs bosons and gauge bosons as well as their masses are identified and calculated.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...