Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 261-273
Tải về

ABSTRACT

Aims of this study are to ascertain the elements that affects enterprises? satisfaction to rate their satisfaction before, during and after fairs of Vietnamese commodity for rural regions by the way the fairs organized and to petition recommendations which enhance the satisfaction of attended enterprises. This study explored that the factors of the assistance for enterprises, factors of organizational competence and factors of need satisfying have specific effect on the enterprises? satisfaction, of which organizational competence has the greatest effect on enterprises? satisfaction about the fairs. The exploration also mark that enterprises felt satisfied with the organizational competence of the board of operation. However, satisfaction rate has not ranked high, and big enterprises have more satisfaction than small and medium enterprises.

Keywords: Satisfaction rate, enterprise, market, Vietnamese rural goods

Title: Research on enterprise satisfaction rates through Vietnamese goods market at rural areas

TóM TắT

Mục tiêu của đề tài là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp và nghiên cứu mức độ hài lòng của các doanh nghiệp thông qua cách thức tổ chức trước, trong và sau đối với phiên chợ hàng Việt về nông thôn. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của các doanh nghiệp khi tham gia phiên chợ. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp đó là: nhóm nhân tố hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhóm nhân tố năng lực tổ chức và nhóm nhân tố khả năng đáp ứng. Trong đó, nhóm nhân tố năng lực tổ chức tác động mạnh nhất đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp về phiên chợ và kết quả nghiên cứu còn cho thấy doanh nghiệp hài lòng về cách thức tổ chức phiên chợ của ban tổ chức. Tuy nhiên, sự hài lòng này ở mức không cao và doanh nghiệp lớn hài lòng cao hơn doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Từ khóa: Mức độ hài lòng, doanh nghiệp, phiên chợ, hàng Việt về nông thôn

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...