Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2022) Trang: 151-158
Tạp chí: Chuyển đổi số - Từ lý luận đến thực tiễn ở đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 09 tháng 12 năm 2022
(2021) Trang: 125-133
Tạp chí: Vận dụng những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, 12/2021, trường Đại học Cần Thơ
(2020) Trang: 597-606
Tạp chí: Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn (Hội thảo khoa sau đại học năm 2019, Đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh)
(2018) Trang: 600-618
Tạp chí: Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập, Đại học Phú Yên, 24/8/2018
(2018) Trang: 58-66
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...