Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2021) Trang: 27-48
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Công tác lấy ý kiến đánh giá học phần của sinh viênchính quy về hoạt động giảng dạy của giảng viên được xem là một phương pháp hiệu quả làm cơ sở đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường đại học. Xem xét hiện dưới hình thức đánh giá trực tuyến, tuy nhiên tỷ lệ phản hồi của sinh viên là khá thấp và có xu hướng giảm. Nghiên cứu áp dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phương pháp hồi quy logistic nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia lấy ý kiến đánh giá học phần của sinh viên, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện công tác lấy ý kiến đánh giá của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường. Với số lượng sinh viên tham gia khảo sát là 395 sinh viên, nghiên cứu đã xác định được bốn nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia đánh giá học phần trực tuyến là khóa học, nhân tố an toàn bảo mật cho người dùng, nhân tố lợi ích có được khi thực hiện đánh giá và cảm nhận về tính dễ thực hiện có ảnh hưởng tích cực làm tăng xác suất tham gia đánh giá học phần của sinh viên. Từ kết quả nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành và tham khảo ý kiến chuyên gia, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp như cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức đối với sinh viên từ đó tăng tỷ lệ phản hồi của sinh viên đối với hoạt động đánh giá học phần trực tuyến

 
Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...