Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 85-93
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/01/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Factors influencing the application of advanced techniques in rice production in Hau Giang province

Từ khóa:

Tiến bộ kỹ thuật, sản xuất lúa, nông hộ

Keywords:

Technological advances, rice production, farmers

ABSTRACT

This study was condcuted to determine the factors that affect the application of advanced techniques in production of rice farmers in Hau Giang province. Data used for the study was from a survey of 376 rice farmers in the province. Methods of logistic regression and exploratory factor analyses were used to determine the factors affecting decision of application and level of application of advanced techniques in production of rice farmers. The results showed that education level, participation in social organizations, total production land area of household, loan for production, and agricultural infrastructure positively correlated with farmer?s decision of application of advanced techniques. The level of application of advanced techniques in rice production of farmers in Hau Giang province was depended on ?production resources of the household?, ?economic benefits? and ?social benefits? as well.

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (TBKT) trong sản xuất lúa của hộ nông dân tại tỉnh Hậu Giang. Số liệu sử dụng cho nghiên cứu được điều tra thực tế 376 hộ nông dân sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh. Phương pháp phân tích hồi qui logistic và phân tích nhân tố được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng TBKT và mức độ ứng dụng TBKT vào sản xuất lúa của nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các biến trình độ học vấn, tham gia các tổ chức xã hội, tổng diện tích đất sản xuất của hộ, vay vốn sa?n xuâ?t, cơ sở hạ tầng nông nghiệp sẽ tương quan thuận với quyết định ứng dụng TBKT của nông hộ. Mức độ ứng dụng TBKT vào sản xuất lúa của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang còn phụ thuộc vào ?nguồn lực sản xuất của nông hộ?, ?lợi ích kinh tế? và ?lợi ích xã hội?.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 87-93
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...