Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 128-136
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/05/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Variation of some water quality parameters in intensive catfish (Pangasianodon hypothalamus) ponds

Từ khóa:

Ao nuôi cá tra thâm canh, Chất lượng nước, Pangasianodon hypophthalmus

Keywords:

Intensive catfish pond, Water qualit, Pangasianodon hypophthalmus, cycle

ABSTRACT

Variation of some water quality parameters in 3 intensive catfish (Pangasianodon hypophthalmus) ponds were investigated in O Mon district, Cantho city. Water samples were collected every 3 hours during 24 hours following water column (surface, middle and bottom) at the beginning, middle and the end of cycle. Results showned that water temperature, pH, DO, TAN, nitrite, nitrate were different (p<0.05) during the cycle. Trend of pH decreased during the culture period. TAN, nitrite, nitrate did not differ either among layers or time during 24 hrs. DO fluctuated largely (0.01 - 7.55 mg/L) between time of day, layers and the growing cycle. Nitrate and nitrite decreased at the end of the culture period. Water quality is worser to the end of the cycle period.

TóM TắT

Diễn biến chất lượng nước trong ao cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) được thực hiện ta?i 3 ao nuôi ở quận Ô Môn TP Cần Thơ. Mâ?u nươ?c được thu theo chu kỳ ngày đêm (3 giờ/lần trong 24 giờ; 5 điểm/ao) ơ? tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy va?o đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ ta?i 3 ao nuôi ca? Tra thâm canh cho thấy nhiệt độ, pH, DO, TAN, Nitrite, Nitrate trong ao nuôi đều khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) theo thời gian nuôi. Trong đó, pH có xu hướng giảm dâ?n theo thơ?i gian nuôi. TAN, Nitrite, Nitrate không khác biệt lớn theo độ sâu và chu kỳ ngày đêm. DO trong ao biê?n động lớn (0,01 - 7,55 mg/L) theo nga?y đêm, đô? sâu va? thơ?i gian nuôi. Hàm lượng nitrite, nitrate giảm ở cuối vụ. Nhìn chung, chất lượng nước ao nuôi diễn biến theo chiều hướng xấu ở cuối vụ.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 78-89
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...