Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 92-99
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/06/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Isolation and identification of specifically Propoxur degrading bacteria from soil samples in onion storage sites at the Vinh Chau town, Soc Trang Province

Từ khóa:

Propoxur, phân hủy, Paracoccus sp., vi khuẩn, Vĩnh Châu

Keywords:

Propoxur, degradation, Paracoccus sp., bacteria, Vinh Chau

ABSTRACT

Three soil samples from onion fields which had a history of intensive application of Propoxur at Vinh Chau, Soc Trang were collected for isolating bacteria being capable to degrade specifically Propoxur. Soil bacteria were enriched in mineral salt medium solution containing 30 ppm Propoxur as the only carbon source for bacterial growth. The whole procedure of isolation was established under the laboratory conditions on the shaker in dark with a total of 5 repeated generations. The results showed that two microbial communities coded as P1-2 and P2-3 degraded well Propoxur (90% of the initial Propoxur concentration was degraded after 10 experimental days). Seventy-eight bacterial strains were isolated in total from these 2 potentially applicable microbial communities. Two out of four selected strains which were coded as P23-7 and P23-26 degraded 100% initial Propoxur concentration in the liquid solution after 4 incubation days. According to the sequencing of gene 16S rRNA, these 2 Propoxur degrading bacterial strains were identified as a species specy of Paracoccus sp. P23-7 and Paracoccus sp. P23-26, respectively.

TóM TắT

Ba mẫu đất có lịch sử sử dụng hoạt chất Propoxur trong canh tác và bảo quản hành tím lâu năm tại khu vực trồng hành tím tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng được thu thập để phân lập một số dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy chuyên biệt Propoxur. Vi khuẩn được làm giàu mật số trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng có bổ sung 30 ppm Propoxur như là nguồn carbon duy nhất. Toàn bộ tiến trình phân lập được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm, trên máy lắc và trong tối với tổng số 5 lần cấy chuyển liên tục. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai hệ vi sinh vật ký hiệu P1-2 và P2-3 thể hiện khả năng phân hủy cao Propoxur (90% Propoxur sau 10 ngày nuôi cấy). Tổng cộng có 78 dòng vi khuẩn được phân lập từ hai hệ vi sinh vật này. Hai trong số bốn dòng vi khuẩn được chọn để đánh giá khả năng phân hủy Propoxur trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng có bổ sung 45 ppm trong 18 ngày ký hiệu P23-7 và P23-6 phân hủy 100% Propxur sau 4 ngày thí nghiệm. Dựa vào trình tự gen 16S rRNA giải mã cho thấy hai dòng vi khuẩn này thuộc lớp Prokaryote, Bacteria, Paracoccus và được định danh lần lượt như loài Paracoccus sp. P23-7 và Paracoccus sp. P23-26.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...