Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 17-23
Tải về

Nhu cầu là động lực thúc đẩy hành vi con người nhưng việc ứng dụng lý thuyết động lực để giải thích việc tham gia phát triển kinh tế của người phụ nữ nghèo còn nhiều hạn chế. Dựa trên lý thuyết về thang bậc nhu cầu của Maslow và lý thuyết ERG của Alderfer, mục đích của nghiên cứu này là phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố động lực đến việc tham gia phát triển kinh tế của phụ nữ nghèo Thành phố Cần Thơ (TPCT). Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 125 phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và vừa thoát nghèo tại địa bàn TPCT. Các phương pháp kiểm định t với mẫu độc lập, kiểm định Cronbach?s Alpha, phân tích nhân tố khẳng định và phân tích hồi quy nhị phân được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có nhân tố nhu cầu tồn tại có ảnh hưởng tích cực đến việc tham gia phát triển kinh tế của phụ nữ nghèo TPCT, trong khi nhu cầu kết nối và nhu cầu phát triển không có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu cũng cho thấy, mức độ thỏa mãn các nhu cầu của nhóm phụ nữ có tham gia phát triển kinh tế luôn cao hơn nhóm phụ nữ không tham gia phát triển kinh tế.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...