Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 101
Tạp chí: the 10th Annual CamTESOL Conference Feb 2014 in Cambodia
Liên kết:

Writing plays an important role in English learning and teaching proccesses as well as communicating; however, writing in English is considered to be a difficult skill for Vietnamese students. According to Tran (2000), Nguyen (2002) & Nguyen (2006) all cited in Nguyen (2010), Vietnamese students are poor at writing English for many reasons such as typical teaching methods used in English classes in Vietnam, limited study time, school policy and the pressure of an examination-oriented education system. The correction of errors in student writing is an important way to help students improve their writing and over English skills. The paper presents a research investigating Vietnamese University students’ preferences regarding writing correction. This research will use interview and survey methods of 90 English-majored students at Can Tho Univerisity, in southern Vietnam to examine: (1) whether or not they prefer their errors to be corrected; (2) what type of correction they prefer and (3) the type of corrections they would prefer.

Các bài báo khác
8 (2019) Trang: 71-78
Tạp chí: International Journal of Applied Linguistics and English Literature
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: ASALA
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CRRP
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...