Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 14
Tạp chí: Aquatic products processing
Liên kết:

Experiments have been conducted within 2 years (2014-2015), experiment were designed in (i) 6 earthen ponds with 0.3 ha each and stocking density of 100 PL/m2 (PL12) in Thanh Phu District, Bentre province and (ii) 6 lining pond in green house with 500 m2 each and stocking density of 150 PL/m2. Experiments aimed to improve environment and production efficiency between biofloc and traditional systems. Results in (i) indicated that when applied biofloc technology (BFT) the total suspended solid (TSS), floc volume index (FVI), total bacteria and phytoplankton in the BFT treatments were higher , i.e. 30.7% (3.5 fold), 21% (5 fold), respectively compared to traditional treatment (control) (p< 0.05). In contrast, total ammonia nitrogen (TAN) and phytoplankton density in BFT treatments were lower, i.e. 31% and 28.5%, respectively when compared to the control (p

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...