Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 66-78
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/10/2014

Ngày chấp nhận: 31/12/2014

Title:

The study of the work motivation of direct production employees in erection corporation Vietnam (lilama)

Từ khóa:

Động lực làm việc, nhân viên trực tiếp sản xuất, văn hóa doanh nghiệp

Keywords:

Work motivation, direct production employees, corporate culture

ABSTRACT

In business of Lilama there are many factors in attracting participation in the management system, such as material, economic, cultural, information... but people remains the leading factor. The economic crisis and competition of sources direct production employees ongoing harsh in erection industry lead to Lilama serious affected. Study of the work motivation of direct production employees plays an important role in attracting and retaining talents for Lilama. Research results were analyzed from observation, testing the reliability of the scale and factor analysis. Then correlation analysis, multiple linear regression under multivariate normal regression, the study found seven factors that affect the work motivation of direct production employees in Lilama: corporate culture, work, opportunity for training and development, working conditions, wages and welfare regime, relationships with colleagues, relationships with the leaders. In of which wages and welfare regime with the corporate culture is the most powerful factor. Results obtained from the study suggest vital implications in developing suitable strategies and development plan to attract human resources Lilama.

TÓM TẮT

Trong hoạt động kinh doanh ở Lilama có nhiều nhân tố tham gia vào hệ thống quản lý như vật chất, kinh tế, văn hoá, thông tin…nhưng con người vẫn là yếu tố hàng đầu. Sự khủng khoảng kinh tế và cạnh tranh nguồn lao động trực tiếp sản xuất đang diễn ra khắc nghiệt ở ngành lắp máy dẫn đến Lilama cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghiên cứu động lực làm việc của nhân viên trực tiếp sản xuất có tầm quan trọng trong thu hút và giữ chân người tài cho Lilama. Nghiên cứu đã tiến hành phân tích kết quả thu thập được từ quan sát, kiểm định độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố. Sau đó phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính bội theo hồi quy đa biến thông thường, nghiên cứu đã phát hiện 07 nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trực tiếp sản xuất Lilama là: Văn hóa doanh nghiệp, công việc, cơ hội đào tạo và phát triển, điều kiện làm việc, lương và chế độ phúc lợi, mối quan hệ với đồng nghiệp, mối quan hệ lãnh đạo. Trong đó, lương và chế độ phúc lợi với văn hóa doanh nghiệp là yếu tố tác động mạnh nhất. Kết quả có được từ nghiên cứu là gợi ý quan trọng trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch phù hợp phát triển nguồn nhân lực của Lilama.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...