Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 94-104
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/07/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Groundwater resources management in the Vinh Chau town, Soc Trang province: Current state and challenges

Từ khóa:

Tài nguyên nước dưới đất, khai thác nước dưới đất, sử dụng nước dưới đất, thách thức trong quản lý nước dưới đất, Vĩnh Châu

Keywords:

Groundwater resources, groundwater exploitation, groundwater usage, groundwater management challenges, Vinh Chau

ABSTRACT

This research was conducted in the Vinh Chau town, Soc Trang province to assess the current exploitation, utilization and management of groundwater resources (GWR), and then to analyze the possible challenges in GWR management in the future. Secondary and primary data were collected from local authorities and from the interviews of households and local managers. The results show that potential storage of GWR in Vinh Chau is lower than that of the provincial average; and the current GWR exploitation for domestic, agricultural, aquacultural and other purposes account for 94.5%, 33.6%, 14.5% and 3.6%, respectively. The exploitation volume in Vinh Chau accounts for about 20% of potential storage which was found to reach the sustainable exploitation level. In 2009, about 66% of area and 65% of population in the province are found to be in the water deficit situation, including the Vinh Chau town. In addition, GWR management in Vinh Chau is also found to be not adequate, especially in issuing licenses for GWR exploitation. Moreover, the awareness of local people and information about safe exploitation, rational use and protection of GWR has been found to be limited (only 0.1% of interviewed households have known about safe exploitation). Therefore, the pressure on GWR management becomes more and more significant, especially under the perspectives of economic development and population growth, climate change and sea level rise.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện tại Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nhằm đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng và quản lý nước dưới đất (NDĐ); từ đó phân tích những thách thức về quản lý NDĐ trong tương lai. Số liệu được thu thập từ các cơ quan chức năng và phỏng vấn trực tiếp hộ dùng nước và cán bộ quản lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trữ lượng tiềm năng NDĐ tại Vĩnh Châu thấp hơn giá trị trung bình toàn tỉnh; và hiện trạng khai thác NDĐ phục vụ cho sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản và các mục đích khác với tỷ lệ lần lượt là 94,5%, 33,6%, 14,5% và 3,6%. Vĩnh Châu có lượng khai thác khoảng 20% trữ lượng - gần ngưỡng khai thác bền vững. Năm 2009, khoảng 66% diện tích và 65% dân số tỉnh trong tình trạng thiếu nước, trong đó có Vĩnh Châu. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy công tác quản lý NDĐ tại địa phương chưa được quan tâm đúng mức, nhất là trong cấp phép khai thác. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân cũng như thông tin về khai thác NDĐ an toàn, sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn nước còn rất hạn chế (chỉ khoảng 0,1% người được phỏng vấn có hiểu biết về vấn đề này). Do đó, áp lực trong quản lý tài nguyên NDĐ ngày càng lớn, nhất là trong bối cảnh phát triển kinh tế, gia tăng dân số, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 65-77
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...