Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 65-77
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/07/2014

Ngày chấp nhận: 29/12/2014

Title:

Assessment of the current state of groundwater resources using Water Poverty Index (WPI): A case study in Soc Trang Province, Vietnam

Từ khóa:

Tài nguyên nước dưới đất, quản lý nước dưới đất, chỉ số nghèo nước, Sóc Trăng

Keywords:

Groundwater resources, groundwater management, Water Poverty Index (WPI), Soc Trang

ABSTRACT

The objective of this study was to assess the current state of groundwater resources in the Soc Trang province using the Water Poverty Index (WPI). Firstly, data were collected from different authorities, and indicators of five components of WPI (including Resources, Access, Capacity, Use and Environment) were evaluated using common accepted thresholds/benchmarks. Secondly, the five components were combined to calculate the WPI with/without considering weights given to the components (based on their importance) which were judged by local managers and experts. Finally, the calculated WPI and its components were mapped and analyzed at the district scale. The results show the overall WPI of the province was 64.1 indicating that the province was at the “medium to low” water-poor situation. In addition, WPI was unevenly distributed among districts. Throught assessing the five components of WPI, the “hot-spots” as well as the main causes of water poverty status were identified, and thus each district would define their own solutions for the groundwater shortage problems. Results from this study may provide useful information for policy makers in prioritizing investments in the water sector.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá hiện trạng tài nguyên nước dưới đất (NDĐ) ở tỉnh Sóc Trăng sử dụng chỉ số nghèo nước (Water Poverty Index – WPI). Trước tiên, các số liệu cần thiết được thu thập từ các cơ quan chức năng và các chỉ số của năm thành phần chính cấu thành WPI được tính toán và đánh giá dựa trên những chuẩn phổ biến. Kết tiếp, năm thành phần chính được tổng hợp thành chỉ số nghèo nước WPI có xét/không xét đến gia trọng (dựa vào mức độ quan trọng của từng thành phần) được xác định bởi các nhà quản lý và chuyên gia tại địa phương. Cuối cùng, WPI và năm thành phần chính của nó được thể hiện trên bản đồ và phân tích ở cấp huyện. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số WPI tại tỉnh Sóc Trăng là 64,1 cho thấy Sóc Trăng đang trong tình trạng nghèo nước ở mức độ trung bình thấp. Từ bản đồ WPI cho thấy WPI phân bố không đều giữa các huyện. Qua đánh giá năm thành phần của WPI, những “điểm nóng” cũng như các yếu tố chính gây nên tình trạng nghèo nước có thể được xác định, và từ đó mỗi huyện có thể đề ra giải pháp cải thiện phù hợp. Kết quả nghiên cứu này có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách trong việc ưu tiên đầu tư đối với ngành nước.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 94-104
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...