Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
SỐ 200 kỳ 1 - 9/2019 (2019) Trang: 39-41
Tạp chí: TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC
Liên kết:

Multiple-choice questions in mathematics can be used in the stages of the teaching process such as motivation, consolidate, improving knowledge and checking. In this paper, we will present the example of using multiple-choice questions in practice about the application of integral to geometry through a pedagogical experiment.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...