Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 1-5
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/08/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Biological characteristics of the Indochinese rat snake - Ptyas korros (Schlegel, 1837) in the Mekong Delta

Từ khóa:

Cửu Long, sinh học, dinh dưỡng, Rắn ráo thường, sinh sản

Keywords:

Cuu Long, biology, nutrition, Indochinese rat snake, reproduction

ABSTRACT

This study aimed to provide information on biological characteristics of Indochinese rat snake - Ptyas korros (Schlegel, 1837) in the Mekong Delta regions. A total of 98 specimens were used to analyze their morphological characteristics, diets and reproductive activities. Results indicated that snout-vent length of adult females and males were 963.38 and 1086.14 mm, respectively. There was a correlation between body length and body weight of Indochinese rat snake - Ptyas korros (R2=0.919 for male and 0.783 for female). The average male body weight was 226,72 g while that of female was 179,51 g. The diet of this species was very diverse including mice, toads, frogs, insects and organic muds, in which mice and toad were of high frequency. In addition, the testis made up approximately 0.14-0.19% of the whole body weight and the ovary contributed up to 0.14% of the body weight. In both male and female snakes the left reproductive tract was more developed than the right one.

TÓM TẮT

Bài báo này nhằm cung cấp những dẫn liệu khoa học về đặc điểm sinh
học (các đặc điểm hình thái, dinh dưỡng và sinh sản) của loài rắn Ráo thường - Ptyas korros (Schlegel, 1837) ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Rắn Ráo thường có chiều dài thân trung bình khá lớn, đối với rắn cái là 963,38 mm và rắn đực là 1086,14 mm. Chiều dài thân và khối lượng cơ thể của các cá thể rắn Ráo thường có mối tương quan nhau, rắn đực có hệ số tương quan R2 = 0,9191 lớn hơn so với rắn cái có hệ số tương quan R2 = 0,783. Khối lượng cơ thể trung bình của rắn ráo thường đực là 226,72g cũng lớn hơn so với rắn Ráo thường cái là 179,51g. Thức ăn của Rắn ráo thường là chuột, nhái, ếch, cóc, côn trùng, mùn bã hữu cơ… Trong đó, tần số gặp nhiều nhất là chuột và cóc. Khối lượng tinh hoàn chiếm 0,14% đến 0,19% khối lượng cơ thể, khối lượng buồng trứng chiếm 0,14% khối lượng cơ thể. Ở nhóm rắn Ráo thường, rắn đực và rắn cái đều có bộ phận sinh sản bên trái phát triển hơn bên phải.

 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...