Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13 (2014) Trang: 30-34
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của thí nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả các dạng phân hữu cơ trong canh tác chôm chôm qua cải thiệt đặc tính hóa, lý và sinh học đất. Thí nghiệm được thực hiện trên vườn chôm chôm 20 năm tuổi tại xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thí nghiệm được thực hiện ở vụ thứ ba trên 3 loại vật liệu phân hữu cơ bón với lượng 20kg/cây kết hợp với lượng phân vô cơ theo khuyến cáo để so sánh với tập quán của nông dân sử dụng phân vô cơ cao. Kết quả phân tích đất trên 3 vụ cho thấy pH đất, chất hữu cơ, K trao đổi, phần trăm bazơ bảo hòa trong đất ở các nghiệm thức có bón phân hữu cơ cao hơn, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức bón phân của nông dân. N hữu dụng ở thời điểm 6 tháng sau bón phân hữu cơ tăng cao ở nghiệm thức bón phân hữu cơ, khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng. Kết quả cải thiện độ màu mỡ của đất qua bón phân hữu cơ đưa đến cải thiện năng suất trái khác biệt có ý nghĩa so với chỉ bón phân vô cơ như nông dân

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...