Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 108-115
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/10/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

Title:

Analysis on financial performance of snakehead murrel culture model in the Mekong Delta and farmer’s perception

Từ khóa:

Nông hộ, cá lóc đen, mô hình nuôi cá lóc, lợi nhuận trung bình

Keywords:

Household, snakehead fish, snakehead murrel culture model, average profit

ABSTRACT

Data from a direct survey with 205 farm households in the Mekong Delta using two snakehead murrel culture model which have been analyzed using model linear regression analysis showed that factors affecting the average profit (VND/m3/crop) of snakehead murrel farm based households include stocking density, number of crops, wholesale price, snakehead murrel cultured area, feed coefficient, feed price, preventive veterinary medicine price, and snakehead murrel culture model. The research results have showed that the average profit of snakehead murrel farm based household was 846,7 thousand VND/m3/crop. The profit have been higher in culture in nets than in ponds (1.384,1 thousand VND/m3/crop and 409,2 thousand VND/m3/crop, respectively). In order to obtain 1,52 VND of profit in average, about 1 VND of spending has been used. The study has proposed some recommendations for the development of snakehead murrel culture industry in the Mekong Delta.

TÓM TẮT

Thông qua số liệu điều tra trực tiếp từ 205 hộ ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nuôi cá lóc đen theo hai mô hình và áp dụng mô hình hồi qui tuyến tính cho thấy, các nhân tố tác động đến lợi nhuận trung bình của hộ nuôi là: mật độ thả giống, số vụ nuôi, giá bán, vùng nuôi cá lóc, hệ số thức ăn, giá thức ăn, giá thuốc phòng trị bệnh và mô hình nuôi cá lóc. Kết quả nghiên cứu thu được: Lợi nhuận của nông hộ nuôi cá lóc trung bình đạt 846,7 ngàn đồng/m3/vụ, cao nhất là mô hình nuôi vèo đạt đến 1.384,1 ngàn đồng/m3/vụ, nuôi ao thu được lợi nhuận thấp hơn chỉ đạt 409,2 ngàn đồng/m3/vụ. Trung bình các nông hộ bỏ ra một đồng chi phí nuôi cá thì thu được 1,52 đồng lợi nhuận. Từ kết quả phân tích, tác giả đề xuất một số giải pháp cơ bản cho sự phát triển của ngành hàng cá lóc ở ĐBSCL.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 66-72
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...