Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 83-91
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:24/04/2015

Ngày chấp nhận: 29/10/2015

Title:

Evaluation of factors affecting participation into vocational training of rural labors in Can Tho city

Từ khóa:

Yếu tố ảnh hưởng, tham gia, đào tạo nghề, lao động nông thôn

Keywords:

Affecting factor, participation, rural labor, vocational training

ABSTRACT

Vocational training for rural labors have been concerned and implemented by leaders at all levels and in Can Tho city in particular. This is the basic social policy addressing employment and effective use of human resources aimed to social stability and economic development of the localities. In Can Tho city, however, young employees (ageg of 15-29) working mainly in industrial sector and older labors (aged of 40 and over) working largely in agricultural sector have not yet meet the requirements on education, job qualifications and skills. Data from direct interviews of 480 rural households in the districts of Vinh Thanh, Thoi Lai, Co Do and Phong Dien were analyzed using descriptive statistical tools, binary Logistic model to evaluate the factors affecting the participation in vocational training of rural labors in Can Tho city. The results showed that several factors (including education level, profit and ability to respond to non-agricultural jobs of employees) have a direct impact on participation in rural vocational training and employment for rural labors.

TÓM TẮT

Việc tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã và đang được lãnh đạo các cấp nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng quan tâm và triển khai, đây là chính sách xã hội cơ bản nhằm ổn định xã hội và phát triển kinh tế của địa phương trong việc giải quyết việc làm và sử dụng nguồn nhân lực của thành phố có hiệu quả. Tuy nhiên, lao động của thành phố Cần Thơ phần lớn là lao động trẻ (từ 15-29 tuổi) làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và những lao động từ 40 tuổi trở lên phần lớn làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp các nông hộ với số mẫu điều tra là 480 người lao động tại các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ và Phong Điền. Số liệu được phân tích bằng các công cụ thống kê mô tả, mô hình Binary Logistic để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia đào tạo nghề của lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy một số yếu tố (Trình độ học vấn, Lợi nhuận và Khả năng đáp ứng nghề phi nông nghiệp của người lao động) có tác động trực tiếp đến việc tham gia đào tạo nghề nông thôn và tìm việc làm cho lao động nông thôn có hiệu quả.

 

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 97-104
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...