Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 97-104
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/10/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

Title:

Evaluation factors affected the ability finding employment of rural labors in Can Tho City

Từ khóa:

Nhân tố, Ảnh hưởng, Lao động, Đào tạo nghề, Việc làm nông thôn

Keywords:

Factor, Effect, Labor, Vocational training, Rural employment

ABSTRACT

Labor and employment are considered basic social policy to social stability and economic development in many countries around the world. Requirements for sustainable development towards industrialization, modernization and knowledge economy, this is challenges that Vietnam in general and in particular Cantho city are facing laborforce, which is failing to meet the requirements of low education levels, lack of qualifications and working skills. Study used research methods such as Farmer group discussions, Expert interviews with sample size of 480 rural labors at Vinh Thanh, Thoi Lai, Co Do and Phong Dien districts. Data were analyzed by descriptive statistical methods, factor analysis, logistic regression and multiple regression models to determine the factors affecting the ability of people to find jobs of rural labors in Can Tho City. Results showed that the major findings include factors affecting the ability to find a job, including appropriate working environment (salary and about commitment), the ability to meet the employee's job (the education, professional qualifications/skills,...), job opportunities (reflected in the competitive job search).

TÓM TẮT

Lao động, việc làm được xem là chính sách xã hội cơ bản nhằm ổn định xã hội và phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới. Yêu cầu phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá và kinh tế tri thức, đây là thách thức mà Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đang phải đối mặt là lực lượng lao động chưa đáp ứng các yêu cầu về trình độ học vấn thấp, thiếu trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp như thảo luận nhóm nông hộ và phỏng vấn chuyên gia với số mẫu điều tra là 480 người lao động tại các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ và Phong Điền.  Số liệu được phân tích bằng các công cụ thống kê mô tả, phân tích nhân tố, mô hình hồi quy logistic và hồi quy đa biến để xác định các yếu tố tác động đến khả năng tìm việc làm của người lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ghi nhận một số kết quả chủ yếu bao gồm các yếu tố tác động đến khả năng tìm việc làm gồm môi trường làm việc phù hợp (mức lương và các khoảng cam kết), khả năng đáp ứng công việc của người lao động (trình độ học vấn, trình độ chuyên môn/kỹ năng,…), cơ hội tìm việc (thể hiện qua tính cạnh tranh trong tìm việc).

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 83-91
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...