Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 37-44
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/05/2013

Ngày chấp nhận: 24/12/2013

 

Title:

The environmental factors and nitrogen forms in Ong Trang hillock, Ca Mau province

Từ khóa:

Yếu tố môi trường, thành phần đạm, rừng ngập mặn, cồn Ông Trang, mùa

Keywords:

Environmental factor, nitrogen form, mangrove forest, season

ABSTRACT

Research was carried out at the Ong Trang hillock, Ca Mau province. The results showed that soil temperature, pH and Eh ranged from 28.200C to 28.240C, 7.10 to 7.38 and -176 to 60 mV in the rainy season, and ranged from 28.680C to 28.740C, 6.62 to 7.05 and -161 to 79 mV in the dry season. The total nitrogen and N-NH4+ in the soil were of high concentration in the studied site of the Rhizophora apiculata (0.20% ± 0.018 and 26.80 mg/kg ± 4.79 in the rainy season and 0.18% ± 0.014 and 11.43 mg/kg ± 2.98 in the dry season). At Bruguiera parviflora site, high concentration of N-NO3- was found (1.37 mg/kg ± 0.15 in the rainy season and 0.48mg/kg ± 0.14 in the dry season). The water qualities including temperature, pH, DO, and salinity were characterized as 27.20oC to 27.30oC, 7.02 to 7.21, 2.78mg/L to 2.87 mg/L, and 19.30? to 19.40? respectively in the rainy season and 27.76oC to 27.84oC, 7.17 to 7.38, 3.22 mg/L to 3.42 mg/L, and 29.12? to 29.26? respectively in the dry season. The concentration of N-NH4+ in
the water was high at the site of Rhizophora apiculata (0.360 mg/L ± 0.026 in the rainy season and 0.176 mg/L ± 0.012 in the dry season). The
water concentration of N-NO3- was high at the Bruguiera parviflora site (0.022 mg/L ± 0.004) in the dry season.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện tại 3 vị trí phân bố của Mắm trắng, Đước đôi và Vẹt tách. Kết quả cho thấy nhiệt độ, pH và Eh đất vào mùa mưa dao động từ 28,200C - 28,240C; 7,10 - 7,38 và -176 - 60 mV và vào mùa khô dao động từ 28,680C - 28,740C; 6,62 - 7,05 và -161 - 79 mV. Điểm nghiên cứu Đước đôi có hàm lượng đạm tổng cao (0,20% ± 0,018 vào mùa mưa và 0,18% ± 0,014 vào mùa khô) và N-NH4+ trong đất dao động 26,80 mg/kg ± 4,79 vào mùa mưa và 11,43mg/kg ± 2,98 vào mùa khô. N-NO3- có giá trị cao ở điểm nghiên cứu Vẹt tách (1,37 mg/kg 0,15 vào mùa mưa và 0,48 mg/kg ± 0,14 vào mùa khô). Nhiệt độ nước mùa mưa từ 27,20oC - 27,30oC; pH 7,02 - 7,21; DO dao động 2,78 mg/L - 2,87 mg/L và độ mặn 19,30? - 19,40?. Mùa khô dao động từ 27,76oC - 27,84oC; 7,17 - 7,38; 3,22mg/L - 3,42 mg/L và 29,12? - 29,26?. Hàm lượng N-NH4+ trong nước cao
ở điểm nghiên cứu Đước đôi (0,360 mg/L ± 0,026 vào mùa mưa và
0,176 mg/L ± 0,012 vào mùa khô). Hàm lượng N-NO3- trong nước cao ở nơi phân bố Vẹt tách (0,022 mg/L ± 0,004 vào mùa khô).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...