Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 65-71
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 15/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Effects of feeding rates on the growth and survival rate of freshwater snail, Pila polita

Từ khóa:

Ốc bươu đồng, Pila polita, sinh khối, sinh trưởng, tỉ lệ cho ăn

Keywords:

Biomass, black apple snail, feeding rate, growth, Pila polita

ABSTRACT

Different feeding rates were applied to determine the growth rate and biomass increase of juvenile black apple snail, Pila polita, in rearing stage. The experiment included 4 feeding treatments as follows: 1). Feeding 3% of snail biomass (SB) in 5 weeks of experiment (F3-3); 2). Feeding 3% SB in week 1 and increasing to 5% from week 2 onward (F3-5); 3). Feeding similar to treatment 2 in first two weeks and increasing to 7% from week 3 onward (F3-7) and 4). Feeding similar to treatment 3 in first 3 weeks and increasing to 10% from week 4 onward (F3-10). Juvenile snails (initial weight at 0.10 - 0.13 g and shell height from 7.05 - 8.03 mm) were reared in PVC tanks (40 × 80 cm) at the stocking density of 300 ind./m2 and fed with commercial pellet (18% protein). After 5 weeks, the survival rate was not significant difference among treatments (p>0.05). However, snail weight and height (1.66 g and 20.2 mm) in F3-10 was significantly higher than in others (p<0.05). At the highest feeding rate, snail biomass also reached highest value (1369%) and significant difference from lower feeding rates (p<0.05). Our findings indicated that feeding rate should be adjusted properly to improve growth rate and biomass increase of juvenile snail, Pila polita.

TÓM TẮT

Các tỉ lệ cho ăn khác nhau đã được thử nghiệm để đánh giá tăng trưởng và tỉ lệ tăng sinh khối của ốc bươu đồng (Pila polita) trong quá trình ương giống. Thí nghiệm gồm có 4 tỉ lệ cho ăn khác nhau và được lặp lại 3 lần là: 1) Cho ăn với tỉ lệ 3% khối lượng ốc trong 5 tuần (F3-3), 2) Cho ăn 3% trong tuần đầu và 5% ở tuần thứ 2 đến thứ 5 (F3-5), 3) Cho ăn 3% trong tuần đầu, 5% tuần thứ 2 và 7% tuần thứ 3 trở đi (F3-7), 4) Cho ăn 3% tuần đầu, 5% tuần 2, 7% tuần 3, 10% từ tuần thứ tư trở đi (F3-10). Ốc bươu đồng với khối lượng 0,10 - 0,13 g và chiều cao vỏ từ 7,05 - 8,03 mm được ương trong bể PVC (40×80 cm), với mật độ 300 con/m2 và cho ăn thức ăn công nghiệp (18% đạm). Sau 5 tuần nuôi, tỉ lệ sống của ốc khi cho ăn với các tỉ lệ khác nhau không có sự khác biệt (p>0,05). Tuy nhiên, khi cho ăn ở nghiệm thức F3-10 (1,66 g và 20,2 mm) thì cao hơn so với các nghiệm thức khác (p<0,05). Với tỉ lệ cho ăn cao nhất, tỉ lệ tăng sinh khối của ốc (1369%) cũng đạt cao hơn so với cho ăn ít hơn (p<0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ cho ăn cần phải được điều chỉnh phù hợp để cải thiện tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ tăng sinh khối của ốc bươu đồng Pila polita giai đoạn giống.

Trích dẫn: Lê Văn Bình và Ngô Thị Thu Thảo, 2018. Ảnh hưởng của tỉ lệ cho ăn lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống của ốc bươu đồng (Pila polita) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 65-71.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 83-91
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...