Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 123-131
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

DNA barcoding of freshwater fishes in the Mekong Delta

Từ khóa:

DNA barcoding, cá nước ngọt, hình thái, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Keywords:

DNA barcoding, freshwater fish, morphology, the Mekong Delta,  Vietnam

Abstract

The Mekong Delta in Vietnam is known as a very rich area supplied with rich alluvial deposits from the Mekong flows, known in high biodiversity of fishes. Our study focuses on identification of freshwater fish species in this area. Based on morphological characteristics, this study found 22 species belonging to 17 genus, 15 families, 8 orders. Sequences of 16S rRNA in mitochondrial DNA were used to test the reliability of classification as well as examine phylogenetic relationships among species. The phylogram showed the monophyly of studied fish genera, however, genetic difference of 16S rRNA sequences has been found between current species and species reported in genbank.  These data can be used as data sources for studies on biodiversity and management of fisheries resources in the Mekong Delta in Vietnam.

Tóm tắt

Đồng bằng sông Cửu Long được biết đến là một vùng đất trù phú nhờ phù sa bồi đắp từ dòng chảy của sông Mekong, đồng thời rất đa dạng về các loài cá. Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào phân loại một số loài cá nước ngọt ở khu vực này. Dựa vào đặc điểm hình thái, nghiên cứu phát hiện được 22 loài cá thuộc 17 giống, 15 họ, 8 bộ. Sử dụng trình tự gen 16S rRNA của DNA ty thể để kiểm chứng phân loại dựa vào hình thái và xây dựng mối quan hệ phát sinh chủng loại của các loài cá nghiên cứu. Cây phân loại cho thấy sự đồng dạng của các giống cá nghiên cứu, tuy nhiên, có sự khác biệt trình tự gen 16S giữa các loài trong nghiên cứu hiện tại và loài tương tự trên Genbank. Dữ liệu này có thể được sử dụng như nguồn dữ liệu đầu vào cho các nghiên cứu đa dạng sinh học và quản lý nguồn lợi thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...