Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 198-204

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Mạng quan hệ giữa các đối tượng hình học và ứng dụng giải quyết bài toán vẽ hình tự động

Từ khóa:

Trí tuệ nhân tạo,biểu diễn tri thức, cơ sở tri thức, mạng quan hệ

Keywords:

Artificial intelligence, knowledge representation, knowledge base system, relational network

ABSTRACT

Knowledge base is a central part of intelligent system, so knowledge representation plays an important role in constructing these systems. Nowadays, there are many various methods for representing knowledge. In fact, a popular form of knowledge domain is knowledge about relations, however, the current models are not efficient for executing and reasoning on this kind of knowledge domain. Besides that, automatic drawing geometric objects is an important and basic tool in solving geometry problems. In this paper, we present a method for modelizing the relations between geometric objects. Base on this model, we also introduce an application of this drawing method for solving plane geometry problems in middle school program.

TóM TắT

Cơ sở tri thức là thành phần trung tâm của một hệ thống thông minh, vì vậy biểu diễn tri thức đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống thông minh. Tri thức của con người rất đa dạng và phức tạp, trong đó, tri thức quan hệ là một dạng  tri thức phổ biến. Tuy nhiên, các mô hình biểu diễn tri thức hiện tại không thật sự hiệu quả cho việc biểu diễn và suy luận cho miền tri thức này trên máy tính. Bên cạnh đó, việc vẽ hình cho các bài toán hình học phẳng là việc rất cần thiết trong quá trình giải toán. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày một phương pháp mô hình hóa tri thức về các quan hệ giữa các đối tượng trong kiến thức hình học phẳng. Trên cơ sở đó, chúng tôi cũng sẽ trình bày một ứng dụng của phương pháp này trong việc thiết kế chương trình vẽ hình tự động cho các bài toán hình học phẳng ở cấp trung học cơ sở.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 10-18
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...