Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 116-125
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/10/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

Title:

Factors affecting economic efficiency in rice producing of rice faming households in Can Tho City

Từ khóa:

Hiệu quả kinh tế, sản xuất lúa, nông hộ, yếu tố đầu vào, yếu tố đầu ra, Cần Thơ

Keywords:

Economic efficiency, rice producing, households, inputs, outputs, Can Tho

ABSTRACT

This article aims to analyze the determinants of the economic efficiency in rice production by 815 farming households randomly selected in Can Tho City. The estimates show that the efficiency is strongly affected by intrinsic factors such as farm size, input-purchasing method, output-selling method, number of household’s labours, types of rice cropping and household’s savings, in addition to such external factors as output-selling services by outsiders, location, etc. Given the results, this article proposes solutions to improve the economic efficiency so as to raise income of rice-producing households in Can Tho City.

TÓM TẮT

Bài viết phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ thông qua hệ thống dữ liệu sơ cấp thu thập từ 815 nông hộ được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên ở Thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của các nông hộ tương đối thấp và chịu ảnh hưởng của các yếu tố nội tại như quy mô diện tích, phương thức mua vật tư, phương thức bán lúa, số lượng lao động gia đình, tập quán canh tác và lượng tiền nhàn rỗi, bên cạnh các yếu tố ngoại biên như thực trạng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, khoảng cách từ nơi sinh sống của nông hộ các điểm chợ,... Trên cơ sở kết quả ước lượng, bài viết đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa nhằm cải thiện thu nhập cho nông hộ trồng lúa ở Thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...