Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 210-216
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/10/2020

Ngày nhận bài sửa: 23/12/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Factors affecting local residents’ livelihood in the drought and saltwater intrusion in the Mekong Delta

Từ khóa:

Các yếu tố, hạn mặn, kết quả sinh kế, sinh kế thu nhập

Keywords:

Factors, drought and salinity, livelihood outcome, livelihood, income

ABSTRACT

The study is aimed to identify the factors influencing residents’ livelihood in the drought and saltwater intrusion in the Mekong Delta. Data were collected from the survey of 300 randomly selected farmers in Soc Trang, Kien Giang and Tra Vinh provinces. With random sampling method, each province was selected two districts, and each district was selected one commune. Multiple regression model was used to analyze the factors affecting the livelihood outcome. The resultse show that income is one of the factors of livelihood outcome, and there are many factors affecting income of residents in salty drought area. Credit has negative correlation with the livelihood output while total farmland area, experiences, support of local goverments, sources of income, means of production had positive correlation with the livelihood outcome. On the basis of this, a number of solutions has been proposed to help the residents adapt to drought and saltwater intrusion in the coming year at the research sites.

TÓM TẮT

Mục đích của bài viết là nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh kế của cư dân vùng hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 300 nông hộ ở Sóc Trăng, Kiên Giang và Trà Vinh với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, mỗi tỉnh lựa chọn 02 huyện và mỗi huyện lựa chọn 01 xã.  Phương pháp phân tích hồi quy đa biến được dùng trong nghiên cứu này nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh kế của cư dân vùng hạn mặn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thu nhập là một trong những yếu tố của kết quả sinh kế và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của cư dân vùng hạn mặn. Vốn vay có mối quan hệ ngược chiều, trong khi đó đất sản xuất nông nghiệp, số nguồn thu nhập, kinh nghiệm, hỗ trợ của địa phương, số phương tiện sản xuất có mối quan hệ cùng chiều với thu nhập. Trên cơ sở đó, một số giải pháp được đề xuất nhằm giúp người dân thích ứng với hạn mặn trong thời gian tới tại địa bàn nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 116-125
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...