Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
99 (2017) Trang: 85-91
Tạp chí: Biosensors and Biolectronics

The quality of graphene strongly affects the performance of graphene-based biosensors which are highly demanded for the sensitive and selective detection of biomolecules, such as DNA. This work reported a novel transfer process for preparing a residue-free graphene film using a thin gold supporting layer. A Hall effect device made of this gold-transferred graphene was demonstrated to significantly enhance the sensitivity (≈ 5 times) for hybridization detection, with a linear detection range of 1 pM to 100 nM for DNA target. Our findings provide an efficient method to boost the sensitivity of graphene-based biosensors for DNA recognition.

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...