Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 163-170
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Việc ứng dụng mô hình toán tối ưu trong quy hoạch là cần thiết, điều này giúp định hướng sử dụng đất nông nghiệp một cách hợp lý đảm bảo phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Trong quá trình thực hiện đã ứng dụng các phương pháp như: phương pháp tối ưu hóa, phương pháp đánh giá đất của FAO, phương pháp thu thập số liệu, tài liệu. Kết quả đã xây dựng được 3 phương án là: phương án tối ưu hóa về hiệu quả kinh tế, tối ưu hóa về sử dụng lao động, tối ưu hóa về hiệu quả môi trường. Trên cơ sở sử dụng bộ trọng số về hiệu quả kinh tế, lao động, môi trường đã lựa chọn được phương án sử dụng đất nông nghiệp tối ưu, hỗ trợ người ra quyết định có nhiều phương án lựa chọn, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Hậu Giang. 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...