Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 174-182
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Calculation of water irrigation reserve for corn in the dry seasons in the Chau Phu district, An Giang province

Từ khóa:

Trữ nước trong ao, phương trình cân bằng nước, mô hình AquaCrop, nhu cầu tưới, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Keywords:

Water storage pond, water balance equation, AquaCrop model, water demand, Chau Phu district, An Giang province

ABSTRACT

Drought is one of the most considered issues for agriculture in the Vietnamese Mekong Delta during the annual dry seasons. Aiming to ensure water requirement for corn cultivation, a study on water storage during annual flooding seasons to irrigate the dry season in a semi-dyke area was carried out in the Chau Phu district, An Giang province. In this study, field experiments and a numerical model of water-balance (the AquaCrop model) were conducted to: (1) determine design-parameters of a water-storage pond by a water-balance equation; (2) propose a model suitable for storing water to irrigate the Spring-Winter corn season. Results showed that with the 0.24 m3/day average precipitation, 1.87 m3/day surface water evaporation and 4.12 m3/day seepage from pond, the daily water demand for the crop was about 8.30 m3.

TÓM TẮT

Hạn hán là một trong những vấn đề đang được quan tâm trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam trong mùa khô. Nhằm đảm bảo nhu cầu nước cho cây bắp, một nghiên cứu trữ nước trong mùa lũ để tưới cho mùa khô vùng đê bao tháng 8 được thực hiện tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam. Trong nghiên cứu này, bố trí thí nghiệm và phần mềm mô hình được thực hiện để đạt được các mục tiêu như sau: 1) Xác định các thông số thiết kế ao trữ nước bằng phương trình cân bằng nước và mô hình AquaCrop; và 2) Đề xuất mô hình trữ nước phù hợp để tưới cho cây bắp vụ Đông-Xuân. Kết quả cho thấy với lượng mưa trung bình 0,24 m3/ngày, lượng bốc hơi trên mặt ao trung bình khoảng 1,87 m3/ngày và lượng thấm lậu trong ao trung bình khoảng 4,12 m3/ngày, thì nhu cầu tưới của cây bắp là 8,30 m3/ngày.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...